Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sky Blue Education jest Sky Blue sp. z o.o. NIP 911 201 13 96, REGON 362136213, KRS 0000568995, z siedzibą w ul. Rynek 48/III-IV, 56-400 Oleśnica. Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@skyblue.education lub listownie na wskazany adres siedziby.

  1. Administrator zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług edukacyjnych.
  2. Administrator zapewnia ochronę prywatności swoich użytkowników oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
  3. Administrator nie udostępnia danych osobowych swoich użytkowników osobom trzecim, chyba że wymaga tego przepis prawa lub jest to niezbędne do świadczenia usługi.
  4. Administrator stosuje pliki cookies w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników.
  5. Administrator stosuje narzędzia analityczne, które pozwalają na zbieranie anonimowych informacji o użytkownikach i ich zachowaniach na stronie w celu ulepszania serwisu.
  6. Administrator udostępnia swoim użytkownikom prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz usunięcia.
  7. Administrator może zmienić politykę prywatności w dowolnym czasie, jednak wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej, aby użytkownicy mieli pełną świadomość postanowień polityki prywatności.
  8. Dane będą przekazywane poza terytorium Polski wyłącznie w związku z wykonaniem przez mailerlite.com oraz integrately.com usługi na rzecz Administratora
  9. Polityka prywatności Sky Blue sp. z o.o. jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).